SVI PROIZVODI

Ispiši sve proizvode
 
Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sigurnosni list CAS Šifra Naziv Čistoća/područje primjene
64-17-5 0505651 Etanol, 96 % p.a. 
64-17-5 0505751 Etanol, 96 % puriss. 
64-17-5 0527455 Etanol, 96 % DAB, B.P. 
64-17-5 0527451 Etanol, 96 % DAB, B.P. 
141-78-6 0507101 Etil-acetat p.a. 
141-78-6 0507145 Etil-acetat p.a. 
141-78-6 0507245 Etil-acetat puriss. 
141-97-9 0507501 Etil-acetoacetat p.a. 
107-15-3 0511101 Etilendiamin p.a. 
107-21-1 0511701 Etilen-glikol (1,2-Etandiol)  p.a. 
107-21-1 0511845 Etilen-glikol (1,2-Etandiol)  puriss. 
107-21-1 0511945 Etilen-glikol (1,2-Etandiol)  pur. 
110-80-5 0523801 Etilen-glikol-monoetil-eter p.a. 
109-86-4 0512901 Etilen-glikol-monometil-eter p.a. 
109-86-4 0512945 Etilen-glikol-monometil-eter p.a. 
   Etil-eter  vidi Dietil-eter 
50-06-6 0524109 5-Etil-5-fenilbarbiturna kiselina p.a. 
   Etil-glikol  vidi Etilen-glikol-monoetil-eter 
78-93-3 0518401 Etil-metil-keton p.a. 
78-93-3 0518441 Etil-metil-keton p.a. 
78-93-3 0518541 Etil-metil-keton puriss. 
314-13-6 0526714 Evansovo modrilo za mikroskopiju 
7758-98-7 0600104 Fehling I reagens za dokazivanje šećera 
 0600204 Fehling II reagens za dokazivanje šećera 
18851-33-7 0601013 1,10-Fenantrolinij-klorid-monohidrat p.a., reagens na Fe (II) i redoks indikator 
5144-89-8 0600813 1,10-Fenantrolin-monohidrat p.a. i redoks indikator 
98-05-5 0630612 Fenilarsonska kiselina p.a. i reagens na Th, Sn i Zr 
83-07-8 0604312 1-Fenil-2,3-dimetil-4-amino-5-pirazolon p.a. 
100-63-0 0606905 Fenilhidrazin p.a. 
108-95-2 0611907 Fenol p.a. 
77-09-8 0612211 Fenolftalein područje promjene boje pH 8,2-9,8 indikator 
77-09-08 0905904 Fenolftalein, otopina 1 % u etanolu područje promjene boje pH 8,2-9,8 indikator 
77--09-8 0905804 Fenolftalein, otopina 0,1 % u etanolu područje promjene boje pH 8,2-9,8 indikator 
143-74-8 0632313 Fenolno-crveno područje promjene boje pH 6,4-8,2 indikator 
   Feri-amonij-sulfat  vidi Amonij-željezo(III)-sulfat 
7705-08-0 0633033 Fericid® 15 [Željezo(III) klorid otopina 45 %]  
   Fero-amonij-sulfat  vidi Amonij-željezo(II)-sulfat 
 0613705 Feroin, otopina 1/40 mol/l  redoks indikator 
 0631609 Florisil R veličina zrnaca 0,150-0,250 mm (60-100 mesha ASTM) za kromatografiju na stupcu 
2321-07-5 0615212 Fluorescein indikator 
 0632504 Folin-Ciocalteu reagens reagens na fenol i za određivanje proteina 
50-00-0 0633501 Formaldehid, otopina min. 36 % (stabilizirana s maks. 7% metanola) p.a. 
 0620001 Formaldehid, otopina min. 36 % puriss. 
50-00-0 0620051 Formaldehid, otopina min. 36 % puriss. 
 0633651 Formaldehid, otopina 35 % Ph. Eur. 
75-12-7 0620401 Formamid p.a. 
7664-38-2 0622001 Fosfatna kiselina, min. 85% p.a. 
7664-38-2 0622034 Fosfatna kiselina, min. 85 % p.a. 
7664-38-2 0634134 Fosfatna kiselina, min. 75 % puriss. i aditiv za preh. svrhe E 338 
 0620902 Fosfat standard pufer, otopina pH 6,88 pufer 

Strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prethodna    Slijedeća


 

Web dizajn i izrada web stranica - Globaldizajn.hr