Proizvodi

CAS Šifra Naziv Čistoća / područje primjene Pakiranje
123-54-6 0102404 Acetilaceton p.a. 100 ml
67-64-1 0106901 Aceton p.a. 1000 ml
67-64-1 0106970 Aceton p.a. 2500 ml
67-64-1 0107056 Aceton puriss. 5 l
75-05-8 0163470 Acetonitril za HPLC 2500 ml
75-05-8 0107501 Acetonitril p.a. 1000 ml
488-81-3 0110213 Adonit za mikrobiologiju 5 g
1344-28-1 0157209 Aluminijev oksid, neutralni, aktivitet I za kromatografiju na stupcu 100 g
7784-31-8 0119407 Aluminijev sulfat oktadekahidrat, krist. p.a. 500 g
7784-31-8 0119534 Aluminijev sulfat oktadekahidrat, krist. puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 520 v.p./kg
5329-14-6 0120309 Amidosulfonska kiselina p.a. 100 g
1336-21-6 0161801 Amonijak, otopina min. 25 % p.a. 1000 ml
1336-21-6 0161851 Amonijak, otopina min. 25 % p.a. v.p./l
1336-21-6 0133051 Amonijak, otopina min. 25 % puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 527 v.p./l
1336-21-6 0133151 Amonijak, otopina min. 25 % pur. v.p./l
631-61-8 0132507 Amonijev acetat p.a. 500 g
7773-06-0 0133610 Amonijev amidosulfonat p.a. i za dokazivanje sulfonamida u krvi 50 g
1341-49-7 0152307 Amonijev bifluorid p.a. 500 g
7722-76-1 0134908 Amonijev dihidrogenfosfat p.a. 250 g
7789-09-5 0162408 Amonijev dikromat flegmatiziran s 0,5-3 % H2O p.a. 250 g
12054-85-2 0135508 Amonijev heptamolibdat tetrahidrat p.a. 250 g
7783-28-0 0136207 Amonijev hidrogenfosfat p.a. 500 g
12125-02-9 0137407 Amonijev klorid p.a. 500 g
12125-02-9 0137434 Amonijev klorid p.a. v.p./kg
12125-02-9 0137634 Amonijev klorid pur. v.p./kg
6484-52-2 0138307 Amonijev nitrat p.a. 500 g
6009-70-7 0138608 Amonijev oksalat monohidrat p.a. 250 g
7727-54-0 0139107 Amonijev persulfat puriss. 500 g
7783-20-2 0139707 Amonijev sulfat p.a. 500 g
7783-20-2 0139734 Amonijev sulfat p.a. v.p./kg
7783-20-2 0139834 Amonijev sulfat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 517 v.p./kg
1762-95-4 0140409 Amonijev tiocijanat p.a. 100 g
7783-83-7 0141708 Amonijev željezov(III) sulfat dodekahidrat p.a. 250 g
7783-85-9 0141408 Amonijev željezov(II) sulfat heksahidrat p.a. 250 g
10125-13-0 0202208 Bakrov(II) klorid dihidrat p.a. 250 g
10031-43-3 0202608 Bakrov(II) nitrat trihidrat, krist. p.a. 250 g
7758-99-8 0204007 Bakrov(II) sulfat pentahidrat, krist. p.a. 500 g
12230-71-6 0205107 Barijev hidroksid oktahidrat, krist. p.a. 500 g
513-77-9 0205608 Barijev karbonat p.a. 250 g
10326-27-9 0206107 Barijev klorid dihidrat p.a. 500 g
10022-31-8 0206807 Barijev nitrat p.a. 500 g
- 0253904 Benedict reagens, kvalitativni za kliničko-kemijsku dijagnostiku 100 ml
71-43-2 0209501 Benzen p.a. 1000 ml
65-85-0 0220609 Benzojeva kiselina p.a. 100 g
1304-85-4 0228209 Bizmutov(III) nitrat, bazični p.a. 100 g
10035-06-0 0227910 Bizmutov(III) nitrat pentahidrat, krist. p.a. 50 g
10043-35-3 0230007 Borna kiselina p.a. 500 g
10043-35-3 0258607 Borna kiselina Ph. Eur. 500 g
10043-35-3 0258638 Borna kiselina Ph. Eur. v.p./kg
633-03-4 0231112 Briljant-zeleno indikator i za mikroskopiju 10 g
7726-95-6 0231305 Brom p.a. 50 ml
115-39-9 0233113 Bromfenol modro indikator 5 g
115-40-2 0232413 Bromkrezol grimiz indikator 5 g
76-60-8 0232614 Bromkrezol zeleno indikator 1 g
10035-10-6 0239504 Bromovodična kiselina, min. 47 % p.a. 100 ml
76-59-5 0240013 Bromtimol modro indikator 5 g
110-82-7 0305301 Cikloheksan p.a. 1000 ml
110-82-7 0305370 Cikloheksan p.a. 2500 ml
108-94-1 0308001 Cikloheksanon p.a. 1000 ml
7440-66-6 0312809 Cink, granule p.a. 100 g
5970-45-6 0313608 Cinkov acetat dihidrat p.a. 250 g
7646-85-7 0314708 Cinkov klorid, suhi p.a. 250 g
10196-18-6 0315107 Cinkov nitrat heksahidrat, krist. p.a. 500 g
1314-13-2 0324106 Cinkov oksid Ph. Eur. 1000 g
1314-13-2 0315407 Cinkov oksid p.a. 500 g
1314-13-2 0324138 Cinkov oksid Ph. Eur. v.p./kg
7446-20-0 0316107 Cinkov sulfat heptahidrat p.a. 500 g
8049-11-4 0402509 Devardova slitina, prah p.a. 100 g
57-48-7 0624509 D-(-)-Fruktoza za biokemiju i mikrobiologiju 100 g
57-48-7 0629306 D-(-)-Fruktoza p.a. 1000 g
50-99-7 0705007 D-(+)-Glukoza, bezvodna p.a. 500 g
50-99-7 0705034 D-(+)-Glukoza, bezvodna p.a. v.p./kg
50-99-7 0712207 D-(+)-Glukoza, bezvodna Ph. Eur. 500 g
50-99-7 0712234 D-(+)-Glukoza, bezvodna Ph. Eur. v.p./kg
5996-10-1 0705407 D-(+)-Glukoza-monohidrat p.a. 500 g
5996-10-1 0705434 D-(+)-Glukoza-monohidrat p.a. v.p./kg
60-29-7 0416001 Dietil-eter p.a. 1000 ml
538-62-5 0422713 1,5-Difenilkarbazon p.a. 5 g
108-20-3 0448301 Diizopropil-eter p.a. 1000 ml
107-06-2 0430101 1,2-Dikloroetan p.a. 1000 ml
75-09-2 0432201 Diklorometan p.a. 1000 ml
75-09-2 0432270 Diklorometan p.a. 2500 ml
75-09-2 0432356 Diklorometan puriss. 5 l
95-45-4 0438909 Dimetilglioksim p.a. i reagens na Ni 100 g
67-68-5 0453201 Dimetil-sulfoksid p.a. 1000 ml
1303-96-4 1425307 Dinatrijev tetraborat dekahidrat, krist. p.a. 500 g
1303-96-4 1453806 Dinatrijev tetraborat dekahidrat, krist. Ph. Eur. 1000 g
1303-96-4 1453838 Dinatrijev tetraborat dekahidrat, krist. Ph. Eur. v.p./kg
123-91-1 0446801 1,4-Dioksan p.a. 1000 ml
60-10-6 0449613 Ditizon p.a. 5 g
464-49-3 1147109 D-(+)-Kamfor, rafiniran puriss. 100 g
51429-74-4 0621212 Dodekamolibdato fosforna kiselina hidrat p.a. 10 g
50-70-4 1807010 D-(-)-Sorbitol za mikrobiologiju 50 g
608-66-2 0451912 Dulcitol za mikrobiologiju 10 g
7697-37-2 0452201 Dušična kiselina, min. 65 % p.a. 1000 ml
- 0500504 Ehrlichov reagens 100 ml
548-24-3 0502012 Eozin modrikasti za mikroskopiju 10 g
17372-87-1 0527012 Eozin žućkasti za mikroskopiju 10 g
1787-61-7 0525612 Eriokrom crno T indikator za titraciju metala 10 g
64-17-5 0505601 Etanol, 96 % p.a. 1000 ml
64-17-5 0505670 Etanol, 96 % p.a. 2500 ml
64-17-5 0505655 Etanol, 96 % p.a. 10 l
64-17-5 0505651 Etanol, 96 % p.a. v.p./l
64-17-5 0527855 Etanol, 96 % Ph. Eur. 10 l
64-17-5 0527851 Etanol, 96 % Ph. Eur. v.p./l
64-17-5 0505751 Etanol, 96 % puriss. v.p./l
64-17-5 0505001 Etanol, apsolutni p.a. 1000 ml
64-17-5 0505070 Etanol, apsolutni p.a. 2500 ml
64-17-5 0505051 Etanol, apsolutni p.a. v.p./l
64-17-5 0528651 Etanol, apsolutni Ph. Eur. v.p./l
64-17-5 0505151 Etanol, apsolutni puriss. v.p./l
64-17-5 0528155 Etanol, 96 %, potpuno denaturirani puriss. 10 l
64-17-5 0528501 Etanol, 70 % V/V, medicinski puriss. 1000 ml
141-78-6 0507101 Etil-acetat p.a. 1000 ml
141-78-6 0507170 Etil-acetat p.a. 2500 ml
141-78-6 0507255 Etil-acetat puriss. 10 l
107-21-1 0511701 Etilen-glikol p.a. 1000 ml
107-21-1 0511755 Etilen-glikol p.a. 10 l
78-93-3 0518401 Etil-metil-keton p.a. 1000 ml
78-93-3 0518441 Etil-metil-keton p.a. v.p./l
- 0600204 Fehling II reagens za dokazivanje šećera 100 ml
- 0600104 Fehling I reagens za dokazivanje šećera 100 ml
5144-89-8 0600813 1,10-Fenantrolin monohidrat p.a. i redoks indikator 5 g
83-07-8 0604312 1-Fenil-2,3-dimetil-4-amino-5-pirazolon p.a. 10 g
108-95-2 0635507 Fenol Ph. Eur. 500 g
77-09-8 0612211 Fenolftalein indikator 25 g
- 0905804 Fenolftalein, otopina 0,1 %u etanolu indikator 100 ml
- 0905904 Fenolftalein, otopina 1 %u etanolu indikator 100 ml
143-74-8 0632313 Fenolno crveno indikator 5 g
- 0633033 Fericid 15 (Željezov(III) klorid otopina 45 %) v.p./kg
- 0613705 Feroin, otopina 1/40 mol/l redoks indikator 50 ml
50-00-0 0620051 Formaldehid, otopina min. 36 % puriss. v.p./l
50-00-0 0633501 Formaldehid, otopina min. 36 % p.a. 1000 ml
- 0620902 Fosfat standard pufer, otopina pH 6,88 pufer 500 ml
7664-38-2 0622134 Fosforna kiselina 85 % puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 338 v.p./kg
7664-38-2 0622001 Fosforna kiselina, min. 85% p.a. 1000 ml
7664-38-2 0622034 Fosforna kiselina, min. 85% p.a. v.p./kg
3248-91-7 0626911 Fuksin novi za mikroskopiju 25 g
56-81-5 0712558 Glicerol Ph. Eur. 4 kg
56-81-5 0712534 Glicerol Ph. Eur. v.p./kg
56-81-5 0711901 Glicerol, redestiliran p.a. 1000 ml
56-81-5 0711934 Glicerol, redestiliran p.a. v.p./kg
56-40-6 0703909 Glicin p.a. 100 g
10034-93-2 0808010 Hidrazinijev(2+) sulfat p.a. 50 g
5470-11-1 0812708 Hidroksilamonijev klorid p.a. 250 g
- 0819304 Hipofosforasta kiselina 50 % p.a. 100 ml
- 0900104 Imerziono ulje za mikroskopiju 100 ml
- 2006522 Indikator papir univerzalni, pH 1-14 1 svezak
30899-19-5 0155801 Izoamil-alkohol, smjesa izomera za analizu mlijeka i mliječnih proizvoda 1000 ml
67-63-0 1622601 Izopropanol p.a. 1000 ml
110-15-6 1000611 Jantarna kiselina p.a. 25 g
7553-56-2 1001209 Jod, dva puta sublimiran p.a. 100 g
- 1004704 Jod, otopina 1 % u etanolu p.a. 100 ml
10022-68-1 1102009 Kadmijev nitrat tetrahidrat p.a. 100 g
7790-84-3 1102709 Kadmijev sulfat hidrat p.a. 100 g
7440-43-9 1100209 Kadmij, granule p.a. 100 g
1461-15-0 1103314 Kalcein indikator za titraciju metala 1 g
1305-62-0 1105307 Kalcijev hidroksid p.a. 500 g
471-34-1 1159938 Kalcijev karbonat p.a. v.p./kg
471-34-1 1159907 Kalcijev karbonat p.a. 500 g
471-34-1 1106534 Kalcijev karbonat, dobiven taloženjem puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 170 (I) na upit
471-34-1 1106506 Kalcijev karbonat, dobiven taloženjem puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 170 (I) 1000 g
10043-52-4 1162438 Kalcijev klorid, bezvodni pur. v.p./kg
10043-52-4 1161307 Kalcijev klorid, bezvodni, prah puriss. i za sušenje 500 g
10043-52-4 1161338 Kalcijev klorid, bezvodni, prah puriss. i za sušenje v.p./kg
7774-34-7 1107206 Kalcijev klorid heksahidrat p.a. 1000 g
7774-34-7 1155427 Kalcijev klorid heksahidrat puriss. v.p./kg
28305-25-1 1146709 Kalcijev laktat pentahidrat p.a. 100 g
13477-34-4 1107807 Kalcijev nitrat tetrahidrat p.a. 500 g
13477-34-4 1107834 Kalcijev nitrat tetrahidrat p.a. v.p./kg
127-08-2 1109408 Kalijev acetat p.a. 250 g
7784-24-9 1109707 Kalijev aluminijev sulfat dodekahidrat p.a. 500 g
7758-02-3 1111107 Kalijev bromid p.a. 500 g
6100-05-6 1147807 Kalijev citrat monohidrat p.a. 500 g
6100-05-6 1162738 Kalijev citrat monohidrat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 332 (II) v.p./kg
7778-77-0 1112408 Kalijev dihidrogenfosfat p.a. 250 g
7778-77-0 1112434 Kalijev dihidrogenfosfat p.a. v.p./kg
7778-50-9 1112907 Kalijev dikromat p.a. 500 g
16731-55-8 1113607 Kalijev disulfit p.a. 500 g
16731-55-8 1113707 Kalijev disulfit puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 224 500 g
16731-55-8 1113734 Kalijev disulfit puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 224 v.p./kg
16731-55-8 1113834 Kalijev disulfit pur. v.p./kg
7789-23-3 1113909 Kalijev fluorid p.a. 100 g
14459-95-1 1114907 Kalijev heksacijanoferat(II) trihidrat p.a. 500 g
14459-95-1 1115038 Kalijev heksacijanoferat(II) trihidrat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 536 v.p./kg
7758-11-4 1116108 Kalijev hidrogenfosfat, bezvodni p.a. 250 g
7758-11-4 1116134 Kalijev hidrogenfosfat, bezvodni p.a. v.p./kg
877-24-7 1149410 Kalijev hidrogenftalat p.a. 50 g
7646-93-7 1149508 Kalijev hidrogensulfat p.a. 250 g
1310-58-3 1163834 Kalijev hidroksid, listići puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 525 v.p./kg
1310-58-3 1158806 Kalijev hidroksid, zrnca 2-5 mm p.a. 1000 g
1310-58-3 1158834 Kalijev hidroksid, zrnca 2-5 mm p.a. v.p./kg
7758-05-6 1119209 Kalijev jodat p.a. 100 g
7681-11-0 1119608 Kalijev jodid p.a. 250 g
7681-11-0 1119634 Kalijev jodid p.a. v.p./kg
7681-11-0 1160508 Kalijev jodid Ph. Eur. 250 g
584-08-7 1120107 Kalijev karbonat p.a. 500 g
584-08-7 1120138 Kalijev karbonat p.a. v.p./kg
584-08-7 1120238 Kalijev karbonat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 501 (I) v.p./kg
7447-40-7 1120907 Kalijev klorid p.a. 500 g
7447-40-7 1120934 Kalijev klorid p.a. v.p./kg
7447-40-7 1160206 Kalijev klorid Ph. Eur. 1000 g
7447-40-7 1160234 Kalijev klorid Ph. Eur. v.p./kg
7789-00-6 1121309 Kalijev kromat p.a. 100 g
6381-59-5 1121807 Kalijev natrijev tartarat tetrahidrat p.a. 500 g
7757-79-1 1122207 Kalijev nitrat p.a. 500 g
7757-79-1 1122238 Kalijev nitrat p.a. v.p./kg
7722-64-7 1123308 Kalijev permanganat p.a. 250 g
7722-64-7 1123338 Kalijev permanganat p.a. v.p./kg
7722-64-7 1160307 Kalijev permanganat Ph. Eur. 500 g
7722-64-7 1160338 Kalijev permanganat Ph. Eur. v.p./kg
24634-61-5 1162907 Kalijev sorbat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 202 500 g
7778-80-5 1124507 Kalijev sulfat p.a. 500 g
7778-80-5 1124534 Kalijev sulfat p.a. v.p./kg
8007-47-4 1126405 Kanadski balzam za mikroskopiju 50 ml
7440-44-0 2007039 Karbovin K, ugljen aktivni za korekciju boje vina v.p./kg
7440-44-0 2007139 Karbovin O, ugljen aktivni za korekciju okusa i mirisa vina v.p./kg
- 1155201 Kemex A za ručno pranje laboratorijskog pribora 1000 ml
- 1155251 Kemex A za ručno pranje laboratorijskog pribora v.p./l
- 1163401 Kemex K za uklanjanje kamenca 1000 ml
- 1158106 Kemex S za strojno pranje laboratorijskog pribora 1000 g
- 1158157 Kemex S za strojno pranje laboratorijskog pribora 5 kg
7080-50-4 1130308 Kloramin T trihidrat p.a. 250 g
67-66-3 1132101 Kloroform p.a. 1000 ml
67-66-3 1132125 Kloroform p.a. v.p./kg
7647-01-0 1824301 Klorovodična kiselina, min. 36,5 % p.a. 1000 ml
7647-01-0 1824351 Klorovodična kiselina, min. 36,5 % p.a. v.p./l
7647-01-0 1805151 Klorovodična kiselina, min. 36 % puriss. v.p./l
6147-53-1 1133810 Kobaltov(II) acetat tetrahidrat p.a. 50 g
58-08-2 1160107 Kofein Ph. Eur. 500 g
60-00-4 1158510 Kompleksal II(EDTA) p.a. 50 g
6381-92-6 1136808 Kompleksal III(EDTA-Na2x2H2O) p.a. 250 g
- 1138201 Kompleksal otopina 1 ml=10 mg CaO/l (1°nj) pri uporabi 100 ml vode za određivanje tvrdoće vode 1000 ml
- 1138021 Kompleksal Titrival otopina1 ml=10 mg CaO/l (1°nj) za određivanje tvrdoće vode 1 amp
- 1157619 Kompleksin tablete indikator pufer tablete za određivanje tvrdoće vode s Kompleksal otopinom 100 kom
- 1157620 Kompleksin tablete indikator pufer tablete za određivanje tvrdoće vode s Kompleksal otopinom 1000 kom
10025-69-1 1139509 Kositrov(II) klorid dihidrat, krist. p.a. 100 g
68855-54-9 1140708 Kremena zemlja, pročišćena i ižarena puriss. 250 g
14808-60-7 1140609 Kremen, opran i ižaren fino zrnast p.a. 100 g
14808-60-7 1140606 Kremen, opran i ižaren fino zrnast p.a. 1000 g
548-62-9 1141712 Kristal violetno indikator i za mikroskopiju 10 g
- 1153601 Kromsumporna kiselina za pranje laboratorijskog suđa 1000 ml
1330-20-7 1143901 Ksilen p.a. 1000 ml
3618-43-7 1144614 Ksilenol narančasto tetranatrijeva sol indikator za titraciju metala 1 g
10039-26-6 1200607 Laktoza monohidrat p.a. 500 g
50-81-7 0161309 L-(+)-Askorbinska kiselina p.a. i za biokemiju 100 g
50-81-7 0163007 L-(+)-Askorbinska kiselina Ph. Eur. 500 g
56-86-0 0706411 L-Glutaminska kiselina za biokemiju 25 g
5949-29-1 0319506 Limunska kiselina monohidrat p.a. 1000 g
5949-29-1 0319538 Limunska kiselina monohidrat p.a. v.p./kg
5949-29-1 0319638 Limunska kiselina monohidrat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 330 v.p./kg
1310-66-3 1208206 Litijev hidroksid monohidrat p.a. 1000 g
554-13-2 1204309 Litijev karbonat p.a. 100 g
7447-41-8 1204709 Litijev klorid p.a. 100 g
7790-69-4 1205109 Litijev nitrat puriss. 100 g
- 1207704 Lugolova otopina za mikrobiologiju 100 ml
87-69-4 2102207 L-(+)-Vinska kiselina p.a. 500 g
87-69-4 2102338 L-(+)-Vinska kiselina puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 334 v.p./kg
7791-18-6 1301707 Magnezijev klorid heksahidrat, krist. p.a. 500 g
13446-18-9 1302008 Magnezijev nitrat heksahidrat, krist. p.a. 250 g
1309-48-4 1302409 Magnezijev oksid p.a. 100 g
10034-99-8 1303406 Magnezijev sulfat heptahidrat p.a. 1000 g
10034-99-8 1303438 Magnezijev sulfat heptahidrat p.a. v.p./kg
10034-99-8 1325006 Magnezijev sulfat heptahidrat Ph. Eur. 1000 g
10034-99-8 1325034 Magnezijev sulfat heptahidrat Ph. Eur. v.p./kg
2437-29-8 1320311 Malahitno zelenilo za mikroskopiju i mikrobiologiju 25 g
13446-34-9 1322509 Manganov(II) klorid tetrahidrat p.a. 100 g
20694-39-7 1305509 Manganov(II) nitrat tetrahidrat p.a. 100 g
67-56-1 1325370 Metanol za HPLC 2500 ml
67-56-1 1308901 Metanol p.a. 1000 ml
67-56-1 1308970 Metanol p.a. 2500 ml
67-56-1 1309055 Metanol puriss. 10 l
67-56-1 1308801 Metanol, osušen maks. 0,01 % H2O p.a. 1000 ml
122965-43-9 1311811 Metilensko modrilo za mikroskopiju 25 g
547-58-0 1313812 Metiloranž indikator 10 g
- 0906004 Metiloranž indikator,otopina 0,1 %u vodi indikator 100 ml
8004-87-3 1314811 Metil violet za mikroskopiju 25 g
79-33-4 1316601 Mliječna kiselina, min. 88 % p.a. 1000 ml
79-33-4 1316638 Mliječna kiselina, min. 88 % p.a. v.p./kg
64-18-6 1318701 Mravlja kiselina, 98-100 % p.a. 1000 ml
3051-09-0 1319013 Mureksid indikator za titraciju metala 5 g
91-20-3 1441010 Naftalen p.a. i za scintilacijska mjerenja 50 g
7440-23-5 1402408 Natrij p.a. 250 g
127-09-3 1441908 Natrijev acetat, bezvodni p.a. 250 g
6131-90-4 1403307 Natrijev acetat trihidrat, krist.otporan prema kalijevu permanganatu p.a. 500 g
6131-90-4 1403334 Natrijev acetat trihidrat, krist.otporan prema kalijevu permanganatu p.a. v.p./kg
26628-22-8 1442009 Natrijev azid p.a. 100 g
532-32-1 1453607 Natrijev benzoat Ph. Eur. 500 g
532-32-1 1453638 Natrijev benzoat Ph. Eur. v.p./kg
532-32-1 1404107 Natrijev benzoat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 211 500 g
532-32-1 1404138 Natrijev benzoat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 211 v.p./kg
7647-15-6 1404607 Natrijev bromid p.a. 500 g
6132-04-3 1405407 Natrijev citrat dihidrat p.a. 500 g
6132-04-3 1405534 Natrijev citrat dihidrat puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 331 (III) v.p./kg
13472-36-1 1406307 Natrijev difosfat dekahidrat, krist. p.a. 500 g
13472-35-0 1406707 Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat p.a. 500 g
7789-12-0 1407009 Natrijev dikromat dihidrat, krist. p.a. 100 g
10588-01-9 1452234 Natrijev dikromat, krist. puriss. v.p./kg
7681-57-4 1407407 Natrijev disulfit, suhi p.a. 500 g
7681-57-4 1407434 Natrijev disulfit, suhi p.a. v.p./kg
10101-89-0 1408607 Natrijev fosfat dodekahidrat p.a. 500 g
10101-89-0 1408738 Natrijev fosfat dodekahidrat puriss. v.p./kg
7558-79-4 1409806 Natrijev hidrogenfosfat, bezvodni p.a. 1000 g
10028-24-7 1410207 Natrijev hidrogenfosfat dihidrat p.a. 500 g
10039-32-4 1410606 Natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, krist. p.a. 1000 g
10039-32-4 1457038 Natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, krist. Ph. Eur. v.p./kg
144-55-8 1411007 Natrijev hidrogenkarbonat p.a. 500 g
144-55-8 1411038 Natrijev hidrogenkarbonat p.a. v.p./kg
144-55-8 1454607 Natrijev hidrogenkarbonat Ph. Eur. 500 g
144-55-8 1454638 Natrijev hidrogenkarbonat Ph. Eur. v.p./kg
144-55-8 1411138 Natrijev hidrogenkarbonat puriss. v.p./kg
10034-88-5 1411908 Natrijev hidrogensulfat monohidrat p.a. 250 g
1310-73-2 1458062 Natrijev hidroksid, listići puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 524 2 kg
1310-73-2 1458038 Natrijev hidroksid, listići puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 524 v.p./kg
1310-73-2 1452506 Natrijev hidroksid, zrnca 2-5 mm p.a. 1000 g
1310-73-2 1452534 Natrijev hidroksid, zrnca 2-5 mm p.a. v.p./kg
7681-52-9 1455201 Natrijev hipoklorit, otopina oko 13 % aktivnog klora ekstra čist 1000 ml
7681-52-9 1455234 Natrijev hipoklorit, otopina oko 13 % aktivnog klora ekstra čist v.p./kg
497-19-8 1415807 Natrijev karbonat, bezvodni p.a. 500 g
6132-02-1 1416607 Natrijev karbonat dekahidrat, krist. p.a. 500 g
5968-11-6 1416207 Natrijev karbonat monohidrat p.a. 500 g
7647-14-5 1417506 Natrijev klorid, krist. p.a. 1000 g
7647-14-5 1417538 Natrijev klorid, krist. p.a. v.p./kg
7647-14-5 1453706 Natrijev klorid, krist. Ph. Eur. 1000 g
7647-14-5 1453738 Natrijev klorid, krist. Ph. Eur. v.p./kg
10034-82-9 1418009 Natrijev kromat tetrahidrat p.a. 100 g
10102-40-6 1418908 Natrijev molibdat dihidrat p.a. 250 g
7631-99-4 1419407 Natrijev nitrat p.a. 500 g
7631-99-4 1419434 Natrijev nitrat p.a. v.p./kg
7632-00-0 1419807 Natrijev nitrit, krist. p.a. 500 g
7632-00-0 1419834 Natrijev nitrit, krist. p.a. v.p./kg
7632-00-0 1419934 Natrijev nitrit, krist. puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 250 v.p./kg
62-76-0 1420609 Natrijev oksalat p.a. 100 g
1313-60-6 1421306 Natrijev peroksid p.a. 1000 g
54-21-7 1421609 Natrijev salicilat, krist. p.a. 100 g
7757-82-6 1422507 Natrijev sulfat, bezvodni p.a. 500 g
7757-82-6 1422534 Natrijev sulfat, bezvodni p.a. v.p./kg
7757-82-6 1422634 Natrijev sulfat, bezvodni puriss. v.p./kg
7727-73-3 1422907 Natrijev sulfat dekahidrat, krist. p.a. 500 g
7727-73-3 1422934 Natrijev sulfat dekahidrat, krist. p.a. v.p./kg
27610-45-3 1423309 Natrijev sulfid hidrat, oko 35 % Na2S p.a. 100 g
7757-83-7 1423707 Natrijev sulfit, bezvodni p.a. 500 g
7757-83-7 1423834 Natrijev sulfit, bezvodni puriss. v.p./kg
6106-24-7 1424609 Natrijev tartarat dihidrat, krist. p.a. 100 g
10102-17-7 1426407 Natrijev tiosulfat pentahidrat, krist. p.a. 500 g
10102-17-7 1426438 Natrijev tiosulfat pentahidrat, krist. p.a. v.p./kg
10213-10-2 1427108 Natrijev volframat dihidrat, krist. p.a. 250 g
71-36-3 0241101 n-Butanol p.a. 1000 ml
123-86-4 0243401 n-Butil-acetat p.a. 1000 ml
- 1449204 Nesslerov reagens za određivanje amonijaka i amonijevih spojeva 100 ml
110-54-3 0803601 n-Heksan p.a. 1000 ml
142-82-5 0805901 n-Heptan p.a. 1000 ml
13478-00-7 1431008 Niklov(II) nitrat heksahidrat, krist. p.a. 250 g
10101-98-1 1444408 Niklov(II) sulfat heptahidrat p.a. 250 g
100-10-7 0434410 4-N,N-Dimetilaminobenzaldehid p.a. 50 g
68-12-2 0438201 N,N-Dimetilformamid p.a. 1000 ml
109-66-0 1605401 n-Pentan p.a. 1000 ml
71-23-8 1621901 n-Propanol p.a. 1000 ml
64-19-7 1510701 Octena kiselina Ph. Eur. 1000 ml
64-19-7 1500301 Octena kiselina, min. 99,5 %otporna prema kromnoj kiselini p.a. 1000 ml
6153-56-6 1501707 Oksalna kiselina dihidrat, krist. p.a. 500 g
6153-56-6 1501834 Oksalna kiselina dihidrat, krist. puriss. v.p./kg
10099-74-8 1505607 Olovni(II) nitrat p.a. 500 g
1309-60-0 1506208 Olovni(IV) oksid p.a. 250 g
8002-74-2 1631406 Parafin, pročišćen p.a. 1000 g
8002-74-2 1631438 Parafin, pročišćen p.a. v.p./kg
8012-95-1 1632158 Parafinsko ulje Ph. Eur. 4 kg
7601-90-3 1607801 Perklorna kiselina, min. 70 % p.a. 1000 ml
64742-49-0 1608601 Petroleter, vrelište 30-50 °C p.a. 1000 ml
64742-49-0 1609101 Petroleter, vrelište 40-70 °C p.a. 1000 ml
110-86-1 1613101 Piridin p.a. 1000 ml
57-55-6 1621601 Propilen-glikol p.a. 1000 ml
- 1626502 Pufer otopina pH 10,00 500 ml
- 1625302 Pufer otopina pH 4,00 500 ml
- 1625902 Pufer otopina pH 7,00 500 ml
- 1626302 Pufer otopina pH 9,00 500 ml
57-50-1 1800408 Saharoza p.a. 250 g
69-72-7 1801008 Salicilna kiselina p.a. 250 g
69-72-7 1801038 Salicilna kiselina p.a. v.p./kg
69-72-7 1801138 Salicilna kiselina puriss. v.p./kg
- 1803108 Selenska smjesa za određivanje dušika po Wieningeru 250 g
7631-86-9 1824806 Silikagel, bijeli zrnca 2-5 mm za sušenje 1000 g
7631-86-9 1824839 Silikagel, bijeli zrnca 2-5 mm za sušenje v.p./kg
7631-86-9 1827706 Silikagel, 30 % žuti zrnca 2-5 mm za sušenje 1000 g
7631-86-9 1827606 Silikagel, žuti zrnca 2-5 mm za sušenje 1000 g
7631-86-9 1827739 Silikagel, 30 % žuti zrnca 2-5 mm za sušenje v.p./kg
7631-86-9 1827639 Silikagel, žuti zrnca 2-5 mm za sušenje v.p./kg
- 1804311 Silikonska mast 25 g
- 1804404 Silikonsko ulje za uljnu kupelj do 200 °C 100 ml
- 1804401 Silikonsko ulje za uljnu kupelj do 200 °C 1000 ml
9005-84-9 1880609 Škrob, topljiv p.a. i indikator 100 g
110-44-1 1806709 Sorbinska kiselina puriss. i aditiv za prehrambene svrhe E 200 100 g
110-44-1 1806738 Sorbinska kiselina puriss. i aditiv za prehrrambene svrhe E 200 v.p./kg
7783-96-2 1809311 Srebrov jodid pur. 25 g
7783-90-6 1809612 Srebrov klorid p.a. 10 g
7761-88-8 1810209 Srebrov nitrat p.a. 100 g
10294-26-5 1811311 Srebrov sulfat p.a. 25 g
57-11-4 1812507 Stearinska kiselina puriss. 500 g
5965-83-3 1815308 5-Sulfosalicilna kiselina dihidrat p.a. 250 g
- 1815604 5-Sulfosalicilna kiselina, otopina 20 % p.a. 100 ml
7664-93-9 1824401 Sumporna kiselina, 90-91 % za određivanje masti po Gerberu i za određivanje nitrata u mlijeku 1000 ml
7664-93-9 1824454 Sumporna kiselina, 90-91 % za određivanje masti po Gerberu i za određivanje nitrata u mlijeku v.p./l
7664-93-9 1816501 Sumporna kiselina, min. 96 % p.a. 1000 ml
7664-93-9 1816554 Sumporna kiselina, min. 96 % p.a. v.p./l
7664-93-9 1828601 Sumporna kiselina, min. 96 % Ph. Eur. 1000 ml
7704-34-9 1816206 Sumpor, taložen puriss. 1000 g
75-65-0 0242270 tert-Butil-alkohol p.a. 2500 ml
109-99-9 1905501 Tetrahidrofuran,osušen maks. 0.01 % H2O p.a. 1000 ml
127-18-4 1925701 Tetrakloroetilen p.a. 1000 ml
127-18-4 1907001 Tetrakloroetilen (bez stabilizatora) za spektroskopiju 1000 ml
125-20-2 1908913 Timolftalein indikator 5 g
89-83-8 1908709 Timol, krist. p.a. 100 g
76-61-9 1909013 Timol modro indikator 5 g
68-11-1 1910104 Tioglikolna kiselina, oko 80 % p.a. 100 ml
- 1928221 Titrival Amonijev tiocijanat 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 0232221 Titrival Bromid bromat 0,05 mol/l Br2 za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1929821 Titrival Cinkov sulfat 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1929721 Titrival Jod 0,05 mol/l I2 za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1929221 Titrival Kalijev hidroksid 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1929421 Titrival Kalijev hidroksid 1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1929621 Titrival Kalijev permanganat 0,02 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
7647-01-0 1929921 Titrival Klorovodična kiselina 0,2 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
7647-01-0 1927521 Titrival Klorovodična kiselina 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
7647-01-0 1927621 Titrival Klorovodična kiselina 0,5 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
7647-01-0 1927721 Titrival Klorovodična kiselina 1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1930121 Titrival Kompleksal III 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1928421 Titrival Natrijev hidroksid 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1928521 Titrival Natrijev hidroksid 0,5 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1928621 Titrival Natrijev hidroksid 1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1928821 Titrival Natrijev karbonat 0,05 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1928721 Titrival Natrijev klorid 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1929021 Titrival Natrijev tiosulfat 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1928121 Titrival Oksalna kiselina 0,05 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
- 1810721 Titrival Srebrov nitrat 0,1 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
7664-93-9 1927921 Titrival Sumporna kiselina 0,05 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
7664-93-9 1928021 Titrival Sumporna kiselina 0,5 mol/l za pripravu 1000 ml volumetrijske otopine 1 amp
108-88-3 1914401 Toluen p.a. 1000 ml
540-84-1 1503201 2,2,4-Trimetilpentan (Izooktan) p.a. 1000 ml
77-86-1 1930809 Tris(hidroksimetil)aminometan p.a. i pufer 100 g
7440-44-0 2000208 Ugljen aktivni p.a. 250 g
- 2002204 Ulje cedrovo za mikroskopiju 100 ml
518-47-8 2007607 Uranin, visoke koncentracije za istraživanje podzemnih vodotoka 500 g
57-13-6 2004008 Urea p.a. 250 g
121-33-5 2101311 Vanilin p.a. 25 g
8009-03-8 2108159 Vazelin bijeli DAB,B.P. 10 kg
7722-84-1 2108001 Vodikov peroksid, otopina 30 % Ph. Eur. 1000 ml
7722-84-1 2108051 Vodikov peroksid, otopina 30 % Ph. Eur. v.p./l
7722-84-1 2107806 Vodikov peroksid, otopina min. 30 % p.a. 1000 g
- 2106501 Voluval Jod 0,05 mol/l I2 (0,1 N) volumetrijska otopina 1000 ml
- 2105501 Voluval Kalijev permanganat 0,02 mol/l (0,1 N) volumetrijska otopina 1000 ml
7647-01-0 2104801 Voluval Klorovodična kiselina1 mol/l (1 N)(1 N) volumetrijska otopina 1000 ml
7647-01-0 2104601 Voluval Klorovodična kiselina0,1 mol/l (0,1 N) volumetrijska otopina 1000 ml
- 2107001 Voluval Kompleksal III0,1 mol/l volumetrijska otopina 1000 ml
- 2105801 Voluval Natrijev hidroksid0,1 mol/l (0,1 N) volumetrijska otopina 1000 ml
- 2106201 Voluval Natrijev hidroksid1 mol/l (1 N) volumetrijska otopina 1000 ml
- 1440801 Voluval Natrijev hidroksid1/7,5 mol/l (1/7,5 N) volumetrijska otopina 1000 ml
- 2106401 Voluval Natrijev tiosulfat 0,1 mol/l (0,1 N) volumetrijska otopina 1000 ml
8012-89-3 2108459 Vosak bijeli Ph. Eur. 10 kg
9000-70-8 2261406 Želatina 70-100 Blooma puriss. 1000 g
9000-70-8 2261438 Želatina 70-100 Blooma puriss. v.p./kg
10025-77-1 2251809 Željezov(III) klorid heksahidrat p.a. 100 g
7782-61-8 2252409 Željezov(III) nitrat nonahidrat p.a. 100 g
7439-89-6 2250509 Željezov prah dobiven redukcijom p.a. 100 g
7439-97-6 2253908 Živa p.a. 250 g
7774-29-0 2255010 Živin(II) jodid, crveni p.a. 50 g
7487-94-7 2255509 Živin(II) klorid p.a. 100 g
21908-53-2 2256711 Živin(II) oksid, žuti p.a. 25 g
7783-35-9 2257210 Živin(II) sulfat p.a. 50 g